Skolens priser og betalingsregler

Ventelistegebyr:

For at blive optaget på en venteliste på Birkerød Privatskole betales et gebyr på kr. 300,-.

Skolepenge:

Skolepenge betales forud i 11 månedlige rater. Skolepenge forfalder hver den 1. i måneden.

Bogpenge:

Bogpenge betales én gang årligt og forfalder 1. juli. For elever, der optages på skolen i løbet af skoleåret, opkræves bogpenge sammen med den første betaling. Bogpenge refunderes ikke ved udmeldelse, og der ydes ikke søskendemoderation på bogpenge.

Bogpenge for skoleåret 2019/20 er:

0.-5. klasse: kr. 1525,-.

6.-9. klasse: kr. 1550,-

Udmeldelse af skolen skal finde sted med mindst 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsen skal være skriftlig.

Priser pr. 1. juli 2019:

0.-5. klasse:

1. barn betaler 1525,-kr/mdl (fuld pris)

2. barn betaler 1375,-kr./mdl.

3. barn betaler 1075,-kr./mdl.

4. barn betaler 1075,-kr./mdl

6.-9. klasse:

1. barn betaler 1550,-kr./mdl. (fuld pris)

2. barn betaler 1400,-kr./mdl.

3. barn betaler 1100,-kr./mdl.

4. barn betaler 1100,-kr./mdl.

Børnehaveklasse:

Elever, der indmeldes på skolen til start i børnehaveklassen, skal indbetale skolepenge for august og september, samt bogpenge.

Hvis eleven uanset grund ikke starter i børnehaveklasse på skolen, vil der ikke finde refusion sted af det indbetalte beløb. Dette gælder såvel forudbetalte skolepenge som bogpenge.

Betaling til SFO og Klub:

Prisen pr. 1. august 2019 er 1240,-kr./mdl. pr. barn.

Betaling til SFO og Klub betales forud i 11 månedlige rater, idet SFO og Klub er lukket i juli måned, som er betalingsfri.

Betaling til SFO og Klub forfalder hver den 1. i måneden.

Udmeldelse af SFO og Klub: løbende måned plus 2 måneder.

Udmeldelsen skal være skriftlig.

Der gives ikke søskendemoderation i skolens SFO og Klub.

For elever i 4. klasse, der ønsker at benytte SFO'ens morgenåbningstilbud er prisen 400 kr./måned.

Betaling til MiniSFO:

Prisen er 2300,- kr./mdl.

Restancer:

Restancer på de her nævnte betalinger må ikke opstå.

Skolen kan skride til inddrivelse af sit tilgodehavende via inkasso.

Inddrivelsen kan foruden de nævnte betalinger omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger samt alle øvrige omkostninger i forbindelse med inddrivelsen.

Bortvisning fra skolen på grund af manglende betaling kan finde sted, når restancen for skolepenge samlet andrager 2 måneders betaling for hvilke, der ikke er truffet en aftale med skolen.

Tilsvarende regel er gældende for bortvisning fra hhv. Musikskolen, SFO og Klub.

PBS:

Betaling af skole- og bogpenge skal ske gennem PBS.