Oplysninger

Specialundervisning og Adfærd - Kontakt og Trivsel

Birkerød Privatskole tilbyder specialundervisning som hovedsagligt vil være rettet mod fagene dansk og matematik. Undervisningen tilrettelægges individuelt og undervisningen foregår både i og udenfor klassen.

AKT er en forkortelse for Adfærd, Kontakt og Trivsel. Skolen har et AKT-team, der har fokus på de sociale processer omkring elevernes trivsel på skolen. AKT-teamet er sparringspartner for lærerne i forbindelse med trivselsarbejdet i klasserne. Teamet kan iværksætte undervisning relateret til sociale problemstillinger, udvikling af sociale kompetencer og inkluderende fællesskaber.


Fagene p
å Birkerød Privatskole er:

Dansk

Klassens time

Matematik

Idræt

Musik 1. - 6. klassetrin

Billedkunst 1. - 6. klassetrin

Hjemkundskab på 5. og 6. klassetrin

Natur & Teknik 1. - 6. klassetrin

Engelsk fra 1. klassetrin

Tysk fra 5. klassetrin

Fransk fra 5. klassetrin

Historie fra 3. klassetrin

Kristendomskundskab fra 1. - 9. klassetrin

Biologi 7. - 9. klassetrin

Geografi 7. - 9. klassetrin

Fysik/kemi 7. - 9. klassetrin

Multimediefag på 5. og 6. klassetrin

Drama på 4. og 7. klassetrin

Samfundsfag 7. - 9. klassetrin

Der undervises i 1. hjælp på 3., 5. og 8. klassetrin

Skolekor fra 1. - 6. klassetrin (Frivilligt tilbud)

Specialundervisning i nødvendigt omfang

Lejrskole

Der afholdes lejrskoler på de lige klassetrin fra 0.-6. kl. Der afholdes derudover en lejrskole i 9. kl., hvor destinationen er valgfri, når budget og antal dage overholdes.

Lejrskolerne foregår i Danmark fra 0.-6.kl.

Lejrskolerne kan højst strække sig over 5 skoledage - efter følgende fordeling:

0.kl.: 1 overnatning

2.kl.: 2 overnatninger

4.kl.: 3 overnatninger

6.kl.: 4 overnatninger

9.kl.: 4 overnatninger

Beløbsramme max. kr. 1800,00 for 4 overnatninger, max. kr. 1450,00 for 3 overnatninger og max. kr. 850,00 for 2 overnatninger.

Lektiepolitik

På Birkerød Privatskole giver vi eleverne lektier for gennem hele skoleforløbet.

Dette gøres, fordi vi ønsker at styrke indøvelsen af færdigheder, som bliver til paratviden.

Desuden mener vi, at arbejdet med en lektie giver mulighed for - i fred og ro - at fordybe sig i et stofområde samt at fremme og styrke opmærksomheden på læringsprocessen.

Gennem arbejdet med lektier opnår eleverne desuden et fælles udgangspunkt for det videre arbejde, når de mødes i klassen.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Overordnet gælder følgende: Vis hensyn

Man behandler hinanden pænt og hensynsfuldt gennem tale og adfærd.

Fælles mål

Skolens arbejder helt efter Undervisningsministeriets Fælles Mål for undervisning i grundskolen. Se mere her: Fælles mål

Birkerød Privatskole har desuden tilbud om:

•Lektiecafe for udskolingen (frivilligt)

•Skoleskak (betalingstilbud)

•Musikskole (betalingstilbud)

•Kor (betalingstilbud)

•Billedskole (betalingstilbud)

•Samtale i skilsmissegrupper med uddannet familevejleder efter behov.

•1. hjælpskurser på 3., 5. og 8. klassetrin af uddannet redder.

•Skolevejledning

•Sundhedsplejerske

•Skolelæge

•Tale-hørepædagog

•Skolepsykolog

Antal lærere:

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2017: 25

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 05-09-2017: 393 elever

Gennemsnitlig klassekvotient:

Indskolingen (0.-2. klasse): 22 elever pr. klasse

Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22 elever pr. klasse

Udskolingen (7.-9. klasse): 21,4 elever pr. klasse

Klassetrin og spor på skolen:

Antal klassetrin på skolen: 10 klassetrin fra 0. - 9. klasse.

Antal spor på skolen: 2 spor delt i vest og øst.

Folkeskolens prøver FP9

Skolens elever skal aflægge en række bundne prøver, samt prøver der findes ved udtræk. Prøverne ligger i slutningen af 9. klasse.

Karaktergennemsnit skoleår 2017/18

9. klasse 3. st.pkt. / FP9

Dansk Læsning 9,7 (43) / 7,7 (42)

Dansk Retskrivning 8,9 (43) / 8,4 (42)

Dansk Skriftlig fremstilling 9,3 (43) / 7,9 (42)

Dansk Mundtlig 9,4 (43) / 10,5 (42)

Matematik Mundtlig 8,6 (43) / - (0)

Matematik Uden Hjælpemidler 8,7 (43) / 9,0 (42)

Matematik Med Hjælpemidler 8,0 (43) / 9,1 (42)

Engelsk Skriftlig 8,9 (42) / - (0)

Engelsk Mundtlig 8,5 (42) / 8,9 (42)

Tysk Skriftlig 8,6 (28) / 8,5 (15)

Tysk Mundtlig 8,5 (28) / - (0)

Fysik/Kemi Samlet 8,4 (43) / - (0)

Fysik/Kemi Skriftlig - (0) / 7,1 (21)

Fransk Skriftlig 6,1 (15) / 7,8 (6)

Fransk Mundtlig 6,1 (15) / - (0)

Biologi Samlet 8,5 (43) / - (0)

Geografi Samlet 8,7 (43) / - (0)

Geografi Skriftlig - (0) / 7,6 (21)

Historie Samlet 8,8 (43) / - (0)

Samfundsfag Samlet 8,8 (43) / - (0)

Samfundsfag Mundtlig - (0) / 9,1 (21)

Kristendom Samlet 8,5 (43) / - (0)

Idræt Samlet 8,9 (43) / - (0)

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk mundtlig - (0) / 9,8 (42)

Obligatorisk opgave 9. kl. 9,6 (43)

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Undervisningsministeriets database:
http://statweb.uni-c.dk/reportingservicespublish/D...

Skolens målsætning

Birkerød Privatskole søger at skabe trygge, selvstændige og socialt kompetente børn med en

bred almendannelse, en god faglig fundering, nysgerrighed på livet og et godt selvværd.

Dette tilstræbes ved at:

- Lærere og pædagoger afsætter tid i dagligdagen til hvert enkelt barn med fokus

på den enkeltes personlige såvel som faglige udvikling.

- Opretholde et højt kommunikationsniveau imellem forældre og skole gennem

uge-/måneds-/årsplaner, forældremøder og skole-hjem-samtaler. Det giver

ligeledes skolens medarbejdere en god helhedsopfattelse af børnene både som

elever og som alsidige mennesker med forskellige forudsætninger, interesser

og baggrunde. I samarbejdet mellem skolen og hjemmet sikres derved gode

og trygge rammer for den enkelte elev.

- Hvert enkelt barn tilskyndes til at være nysgerrig, opsøge ny viden, styrke sine

individuelle evner og derved opnå et godt selvværd.

-Evaluere eleven gennem hele skoleforløbet og ved at anvende forskellige evalueringsværktøjer.

Evaluering

På Birkerød Privatskole har vi en lang tradition for evaluering, og da vi er en udviklingsorienteret skole, betragter vi evalueringen som en del af processen for at optimere skolens virksomhed. Dele af evalueringen er lagt i faste rammer, andre dele er indsatsområder eller ad hoc evalueringer. I dette kapitel gøres rede for en del af de evalueringer, skolen benytter sig af.

Evaluering af elevernes udbytte af skolegangen:

 • Tests
  Der testes hvert år i dansk og matematik. Når testen er opgjort afholdes møde for faglærer, testlærer og skoleleder. På disse møder drøftes den enkelte elevs resultater og eventuelle nye tiltag. I øvrigt henvises til skolens testplan, som er tilgængelig på Skoleintra. Lærerne afholder løbende test efter de enkelte delområder, for at sikre sig at alle elever har forstået det gennemgåede fagområde.
 • Karakterer
  Elever i 7. - 9. klasse får karakterer 3 gange årligt. Der gives karakterer i alle fag undtagen drama på 7. årgang. Herudover gives udtalelser i en lang række sociale kompetencer afhængigt af klassetrin. I øvrigt henvises til gennemgangen af de enkelte årganges karakterer, som er tilgængeligt på Forældreintra.
 • Elevsamtaler
  Fra 0. klasse afholder klasselærerne 2 årlige elevsamtaler med alle elever. I disse samtaler drøftes bl.a. elevens udbytte af skolegangen herunder deres sociale trivsel og deltagelse i undervisningen og fællesskabet.
 • Skole/hjemsamtaler
  Ved de 2 årlige skole/hjemsamtaler er der mulighed for at drøfte og få uddybet bl.a. elevernes udbytte af undervisningen. Her inddrages elevernes selvevaluering til uddybelse af elevernes faglige standpunkt og deres sociale udvikling.
  0. - 4. klasse anvendes målskiven, som eleverne udfylder sammen med deres forældre forud for skole/hjemsamtalen. I nogle klasse anvendes ligeledes portefolie. Den sociale udvikling er en del af målskiven.
  5. - 6. klasse anvendes en udbygget målskive, som har til formål bl.a. at forberede eleverne på de kommende talkarakterer efter 7-trinsskalaen. Der er her igen fokus på den sociale udvikling så som uddannelsesparathed m.m.
  7. - 9. klasse der gives karakterer efter 7-trinsskalaen med kommentarer om den sociale udvikling, der ligeledes uddybes med UPV'en.
 • Forældremøder
  Ved forældremøderne er der mulighed for at drøfte klassens samlede udbytte af undervisningen. Det er på forældremøderne lærerne præsenterer deres årsplaner med målet for det kommende års undervisning. Målene evalueres løbende hen over året af lærerne. Målet for årets sociale arbejde i klassen fremlægges.
 • Forældreintra
  På Forældreintra er der mulighed for at læse årsplaner, nyhedsbreve, kommentarer til undervisningen etc. Alle som har forældremyndighed (hel eller delt) til et barn på skolen tildeles et login til skolens Forældreintra. Af folderen om Forældreintra fremgår skolens mail-politik, forventede svartider samt skolens forventninger til forældrenes brug af Forældreintra. Folderen findes på Forældreintra.
 • Kontaktbøger
  Alle elever fra 0. - 9. klasse får en elektronisk kontaktbog på Forældreintra. Den er beregnet til korte, informative beskeder, herunder noter om manglende hjemmearbejde.
 • Klasseteammøder
  Alle klassens lærere holder 2-3 årlige møder, hvor klassens og den enkelte elevs sociale kompetencer og udvikling drøftes. Der udarbejdes om nødvendigt handleplan for den enkelte elev.
 • Årsprøver
  I slutningen af 8. klasse afholdes intern årsprøve i de prøveforberedende fag. I forbindelse med karaktergivningen og efterfølgende samtaler orienteres eleven om baggrunden for den tildelte karakter og de muligheder, eleven har for at forbedre sit standpunkt.
 • Afsluttende prøver
  Folkeskolens afsluttende prøver betragtes som dele af en evaluering af elevens udbytte af skolegangen.


Evaluering af undervisningens indhold og tilrettelæggelse

 • Årsplaner
  I alle fag udarbejdes i henhold til nye fællesmål en årsplan, som lægges på Forældreintra ugen før forældremødet. Ved skoleårets slutning evaluerer læreren årets arbejde i forhold til årsplanen.
 • Nyhedsbreve til klassens forældre
  En del lærere skriver med faste tidsintervaller nyhedsbreve for at holde forældrene løbende underrettet.
 • Forældrenes tilsyn
  Forældrene er velkomne til at overvære undervisningen. Det kræves dog, at forældrene senest 1 døgn før besøget har kontaktet læreren og modtaget besked om, at besøg i klassen er muligt.

Evaluering af skolens samlede tilbud i forhold til love og regler og i forhold til skolens værdiggrundlag

 • Tilsynserklæring
  Skolens eksterne tilsyn varetages af certificeret tilsynsførende. Hvert år udarbejder den tilsynsførende efter deltagelse i undervisningen en udtalelse om, hvorvidt skolen efter dennes opfattelse leverer en undervisning, som står mål med folkeskolens.
 • Storteammøder
  På storteammøderne (møder for undervisere i henholdsvis indskolingen, mellemskolen og udskolingen) evalueres specifikt skolens undervisning i fasen.

Løbende evalueringer

 • AKT: der afholdes 2 statusmøder årligt omkring her enkelt elev, der er tilknyttet AKT's specifikke ydelser. Der er på møderne tværfaglig deltagelse af eksperter, forældre, lærere, ledelse og støtteperson. Der udarbejdes en halvårlig handleplan i samråd med forældrene.
 • Specialeundervisningen evalueres 3 gange årligt, hvor der udvikles handleplaner for hver enkelt elev, både fagligt og socialt.
 • Mini SFO for førskoleelever evalueres hvert år for at justere målene for arbejdet.

Konklusion

 • Skolen har arbejdet med målstyret undervisning ud fra nye fælles mål de seneste 2 år
 • Skoleledelsen vurderer, at vi følger nye fælles mål, hvilket vores tilsynsrapport også viser
 • Vores evaluering viser, at vi på skolen er gode til at få sat elevernes kompetencer i spil, så deres potentialer udvikles bedst muligt.

Ledelsens handleplan for det kommende år

 • Der arbejdes med at udbygge målstyret undervisning i henhold til nye fælles mål
 • Der arbejdes med den sociale trivsel mere målrettet i forbindelse med elevsamtalerne 2 gange årligt
 • Ledelsen mødes med klasseteams'ene og er i dialog med lærerne om deres arbejde.

Målsætning

Vi skal arbejde hen mod en mere ensartet og synlig evaluering for alle skolens interessenter, f.eks. ved en fælles læringsplatform.